KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ( KVKK ) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kemitaş Kimyasal Endüstri Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş. ( şirket ) tarafından hazırlanmıştır. Bu metin ile kişisel verilerinizin neden işlendiği, veri toplama yöntemi, aktarılma sebepleri ve yasal haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

 

AMAÇ

                Öncelikle belirtmeliyiz ki kişisel verileriniz,  KVKK başta olmak üzere ilgili tüm kanunlardaki usul ve esaslara uygun olarak ve KVKK’nın 4 ve 5 maddesinde düzenlenen şartlar gözetilerek işlenmektedir.

Buna göre firmamızda çalışan veya ticari ilişkide bulunan ya da ziyarete gelen ilgililerin kişisel verileri;

 1. Şirketin insan kaynakları sürecini sağlıklı yürütmek,
 2. İş sözleşmesi kurulması aşaması ile devamında bilgilerin güncelliğini sağlamak,
 3. İş başvuruları sırasında geri dönüşüm yapabilmek,
 4. İş sözleşmesinden kaynaklı tarafların ücret, işten çıkış, terfi, eğitim gibi hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek,
 5. İş sağlığı ve güvenliğini sağlıklı yürütmek,
 6. Çalışanlar için özlük dosyası oluşturmak,
 7. Gerektiğinde çalışanlara telefon, araç verebilmek, e-posta adresi oluşturmak,
 8. Şirketimizle ticari ilişkide bulunan ilgililere ürün ( veya hizmetler) satış aşamalarında, sözleşmelerin kurulması ve icrası ile müşteri ilişkilerinin devamını sağlamak,
 9. Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak,
 10. Finans ve Muhasebe işlemlerini takip etmek,
 11. Hukuki işlemlerin takibini yürütebilmek,
 12. Ziyaretçi kayıtlarını oluşturabilmek amacıyla işlenmektedir.

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI VE NEDENİ

 

“ Amaç “ başlığı altında sıralanan sebeplerle şirket, kişisel verileri KVKK 8 ve 9 maddesinde düzenlenen şartlarda ve aranan gerekli tedbirleri almak suretiyle iş ortağı, tedarikçi, destek hizmet alınan özel firmalara, bilgi işlem, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk şirketleri, topluluk şirketlerine aktarabilir.

 

Kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılamaz. Ancak KVKK’nın 8 ve 9 maddesinde belirtildiği üzere 5’inci maddenin ikinci fıkrası ile yeterli önlemler almak kaydı ile 6 maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın gerektiğinde, amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılabilir.  

 

Yurt dışı aktarımlarda ise yukarıda sayılan şartlara ilaveten ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması hallerinde açık rıza aranmaz.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin yöntemleri ve hukuki dayanağı aşağıda sıralanmıştır:

 

Hukuki Dayanak

 

 1. Açık Rıza
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 3. Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İlkeler

Şirket olarak kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi sırasında ilgili mevzuatlardaki usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda kanunda da açıkça belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ilkeleri her zaman göz önünde bulundurulmaktadır.

Yöntem:

Şirketimizde çalışanlar, ticari ilişkide bulunan ilgililer, çalışan adayları, ziyaretçilerin kişisel verileri;

 • Talep üzerine ve ya kendi istekleri ile verdikleri bilgiler ile direkt,
 • Kendi istekleri ile girdikleri web sitesindeki çerez uygulamaları ile dolaylı olarak yukarıda sıralanan amaçlarla sınırlı olarak kullanılmak üzere, yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı, veri entegrasyonu veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir.

 

İLGİLİLERİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11.maddesine göre, herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yine KVKK’nın 7 maddesi kapsamında, eksik ve yanlış işleme düzeltme ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğraması halinde zararın giderilmesini isteyebilir.

Bu konudaki taleplerinizi Kemitaş Kimyasal Endüstri Malzemeleri İmalat TiC.A.Ş.  adresine yazılı olarak veya kemitaskimyahs02.kep.tr adresine e-mail yolu ile iletebilirsiniz.

Başvurularınız en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemlerin bir maliyeti olması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

 

 

Kemitaş Kimyasal Endüstri Malzemeleri İmalat Ticaret A.Ş.

Adres                           : Org. San. Böl. Turuncu Cad. No:11 Nilüfer/BURSA

İletişim Bilgileri        : info@kemitas.com

Kep Adresi                 : kemitaskimyahs02.kep.tr

Telefon                        : 0224 2420040

GSM                              : 05336923929

Yukarı